ارزیابی نوجوانان - امیر عباس رحیمی

ارزیابی نوجوانان

Visits: 0

Choose your plan

You will be charged for the plan after the admin approves your vendor account

ارزیابی

میلیون /تومان1500
میلیون /تومان 1
200 5 جلسه
 • 2 جلسه مشاوره با والدین
 • ارزیابی هوش/شخصیت
 • تحلیل و آنالیز
 • راهکار و پیشنهاد
به مدت محدود

Pro

$ 39
99 Per Month
 • 15 Accounts
 • 100 GB Space
 • 1 Domain Name
 • 500 GB Bandwidth

Team

$ 59
99 Per Month
 • 15 Accounts
 • 100 GB Space
 • 1 Domain Name
 • 500 GB Bandwidth

پکیج آموزشی نوجوان خود را دریابید

20 % تخفیف

جهت  دریافت تخفیف  ایمیل خود را ارسال کنید